Hoppa till innehåll

Inbjudan till medlemsträff med årsmöte den 23 februari 2023

Cockerspanielklubbens Stockholmsavdelning bjuder in dig till medlemsträff med årsmöte

När:   torsdagen den 23 februari 2023, kl. 18.30 – ca 20.30. Vi träffas kl. 18.30 för fika med tilltugg och mingel, årsmötet börjar kl. 19.

Var:    Studiefrämjandets lokal, Finntorpsvägen 3 C i Nacka (Finntorps centrum)

Har din hund meriterat sig till någon av årets cockerlistor, är du och din Cocker välkommen att ta emot vår ”Grattis mugg” vid årsmötet. Vi ber dig meddela styrelsen om du kommer, styrelsen@stockholmscocker.com.

Har din hund blivit viltspårchampion under året, är du och din Cocker välkommen att ta emot en championrosett vid årsmötet. Vi ber dig meddela styrelsen om du kommer, styrelsen@stockholmscocker.com.

Motioner till årsmötet ska var klubben, sekreterare@stockholmscocker.com, tillhanda senast den 31 december 2022.

Vi hoppas att vi ses vid årsmötet – varmt välkommen !

Styrelsen genom Carina Ohlander, ordförande (070-586 98 88)

 

Verksamhetsberättelse och övriga årsmöteshandlingar kommer att delas ut vid årsmötet.

 

Dagordning vid årsmötet

§ 1 Fastställande av röstlängden.
§ 2 Val av ordförande för mötet.
§ 3 Sektionsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
§ 4 Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesordföranden ska justera protokollet.
§ 5 Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
§ 6 Fastställande av dagordningen.
§ 7 Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.
§ 8 Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
§ 9 Sektionsstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående sektionsmöte givit till sektionsstyrelsen.
§ 10 Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen.
§ 11 Presentation av och beslut om sektionsstyrelsens förslag till:

a) verksamhetsplan för kommande år

b) rambudget för kommande år

c) villkor för reseersättning till sektionens funktionärer.

§ 12 Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ev. suppleanter i sektionsstyrelsen samt eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
§ 13 Val av två revisorer och två revisorssuppleanter.
§ 14 Val av valberedning om tre personer varav en ordförande.
§ 15 Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 – 14.
§ 16 Ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till sektionsmötet eller motion som anmälts till sektionsstyrelsen (enligt § 6 mom. 5).
§ 17 Övriga frågor.
§ 18 Mötets avslutande