Hoppa till innehåll

Stadgar

TYPSTADGAR FÖR SEKTION INOM SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBENS (SSRK) RASKLUBBAR.

För rasklubbar utan fullmäktigesystem
Fastställda av SSRKs huvudstyrelse att gälla fr o m 2005-02-05

Inledning
Dessa typstadgar ska fastställas av SSRKs huvudstyrelse. Anpassad upplaga för respektive rasklubb fastställs av dess ordinarie klubbmöte. Utöver dessa stadgar gäller i tillämpliga delar stadgar för Svenska Kennelklubben (SKK) och för Svenska Spaniel och Retrieverklubben (SSRK) samt för Rasklubben.

§ 1 MÅL
Rasklubbens sektioner, som är ideella föreningar, har till ändamål att inom ramen för Rasklubbens stadgar, bestämmelser, anvisningar och direktiv, tillvarata specifika intressen för rasen.

§ 2 VERKSAMHET
De lokala sektionerna förverkligar sina syften genom att bl.a:
1. informera och sprida kunskap om Rasklubben – dess mål, organisation och arbetsformer
2. informera om rasen och dess användningsområden
3. anordna utbildning för medlemmar i dressyr och praktiskt bruk av hundar tillhörande klubbens ras, samt annan lämplig utbildning
4. vara rasklubbsstyrelsen behjälplig vid anordnande av centralt fastställda arrangemang
5. avge yttrande och verkställa utredningar på begäran av rasklubbsstyrelsen eller när annan
anledning föreligger
6. följa den kynologiska verksamheten rörande klubbens ras
7. deltaga i samråd inom Rasklubben

§ 3 MEDLEMSKAP
Medlem i den lokala sektionen är varje medlem i Rasklubben som är bosatt inom sektionens geografiska verksamhetsområde. Medlemskap i Rasklubben berättigar till deltagande i av sektionen anordnade aktiviteter. En sektion äger icke rätt att uttaga egen medlemsavgift.

§ 4 VERKSAMHETSÅR
Den lokala sektionens verksamhetsår och räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 5 ORGANISATION
För bedrivande av lokal verksamhet inom en Rasklubb kan sektioner bildas efter förslag från Rasklubbsstyrelsen eller från medlemmar inom ett lokalt område, efter godkännande av Rasklubbsstyrelsen och i enlighet med dessa stadgar. Rasklubbsstyrelsen har yttersta ansvaret för sina sektioner och ska därmed också ha möjlighet till insyn i sektionens verksamhet och ekonomi. Sektionens geografiska område ska fastställas av Rasklubbsstyrelsen. Medlem i sektionen är den som har sin bostad inom sektionens geografiska område. En sektion kan aldrig uppbära medlemsavgift. Sektionens angelägenheter handhas av sektionsmöte och en av sektionsmötet vald styrelse (nedan kallad sektionsstyrelsen).

§ 6 SEKTIONSMÖTE
Mom. 1 Inledning
Ordinarie sektionsmöte skall hållas årligen före februari månads utgång. Extra sektionsmöte skall hållas på kallelse av sektionsstyrelsen, eller när sektionens revisorer så begär eller när minst en fjärdedel av sektionsmedlemmarna skriftligen begär detta för uppgivet ändamål.Om extra sektionsmöte begärts skall detta hållas inom 60 dagar. Kallelse till sektionsmöte skall utfärdas av den lokala sektionens styrelse och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet genom meddelande i klubbens publikation eller på annat likvärdigt sätt.

Mom. 2 Dagordning
Ordinarie sektionsmöte öppnas av sektionsstyrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den som sektionsstyrelsen utsett. Ordinarie sektionsmöte avslutas av sektionsstyrelsens ordförande eller vid förfall för denna av sektionsmötets ordförande.
Vid ordinarie sektionsmöte skall följande ärenden förekomma

1. Fastställande av röstlängden.
2. Val av ordförande för mötet.
3. Sektionsstyrelsens anmälan om protokollförare vid mötet.
4. Val av två justerare, tillika rösträknare, som tillsammans med mötesord­föranden ska justera protokollet.
5. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst.
6. Fastställande av dagordningen.
7. Föredragning av sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse och årsbokslut med balans- och resultaträkning samt revisorernas berättelse.
8. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut om enligt dessa uppkommen vinst eller förlust.
9. Sektionsstyrelsens rapport om och eventuellt förslag till beslut avseende de uppdrag föregående sektionsmöte givit till sektionsstyrelsen.
10. Beslut om ansvarsfrihet för sektionsstyrelsen.
11. Presentation av och beslut om sektionsstyrelsens förslag till:
a) verksamhetsplan för kommande år
b) rambudget för kommande år
c) villkor för reseersättning till sektionens funktionärer.
12. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och ev. suppleanter i sektionsstyrelsen samt eventuellt beslut om suppleanternas tjänstgöringsordning.
13. Val av två revisorer och två revisorsuppleanter.
14. Val av valberedning om tre personer varav en ordförande.
15. Beslut om omedelbar justering av punkterna 12 – 14.
16. Ärenden som av sektionsstyrelsen hänskjutits till sektionsmötet eller motion som anmälts till sektionsstyrelsen (enligt § 6 mom 5).
17. Övriga frågor.
18. Mötets avslutande

Mom. 3 Röstning
Vid sektionsmöte äger varje medlem i Rasklubben bosatt inom sektionen, rätt att föra talan och utöva rösträtt från det år denne fyller 16 år. Fullmaktsröstning medges inte. Röstlängd vid sektionsmöte fastställs med ledning av för dagen gällande medlemsförteckning. Röstning sker öppet. Val skall dock förrättas genom sluten omröstning om någon så begär. Som mötets beslut gäller den mening, som erhållit flest antal röster. Vid lika röstetal avgörs ärendet genom lottning. Eventuell reservation till sektionsmötets beslut i ett ärende skall anmälas till protokollet vid beslutstillfället. Sker reservation i skriftlig form skall den inlämnas till mötets ordförande innan sektionsmötet avslutas.

Mom. 4 Närvaro och yttranderätträtt
Rasklubbens styrelseledamöter samt revisorer har närvarorätt samt yttranderätt vid sektionsmöte. De har också rätt att i protokollet få antecknat en mot beslut avvikande mening.

Mom. 5 Motioner och förslag
Motion, som medlem önskar få behandlad vid ordinarie sektionsmöte, skall skriftligen avlämnas till sektionsstyrelsen senast den 31 december. Sektionsstyrelsen skall med eget yttrande överlämna motionen till sektionsmötet. Väcks vid ordinarie sektionsmöte förslag i ett ärende som inte inkommit i den ordning som stadgas i första stycket, kan, om sektionsmötet så beslutar, ärendet tas upp till behandling men ej till beslut. Vid extra sektionsmöte får till avgörande endast upptas ärenden, som angetts i kallelsen.

Mom. 6 Valbarhet
Valbar till förtroendeuppdrag inom lokal sektion är endast medlem i Rasklubben som är bosatt inom sektionens geografiska upptagningsområde.

§ 7 STYRELSEN
Mom. 1 Styrelsens organisation
Sektionsstyrelsen består av lägst fem ledamöter inklusive ordförande. Sektionsstyrelsen utser inom sig vice ordförande och kassör samt inom eller utom sig sekreterare. Sektionsstyrelsen har dessutom rätt att till sig adjungera en eller flera personer. Sekreterare som utsetts utom styrelsen samt annan adjungerad person har förslags- och yttranderätt men inte rätt att deltaga i beslut. Suppleant tjänstgör i den ordning röstetalet vid sektionsmötet visar, eller, om röstetal saknas, enligt beslut av sektionsmötet. Till ordinarie ledamot och suppleant i sektionsstyrelsen kan endast den väljas som är medlem i sektionen. Sektionsstyrelsen kan inom sig utse arbetsutskott och inom eller utom sig arbetsgrupper för att handlägga av sektionsstyrelsen angivna arbetsuppgifter. Sektionsstyrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller vid förhinder för denne av vice ordföranden. Sektionsstyrelsen ska sammanträda minst fyra gånger per kalenderår. Vid sammanträde ska protokoll föras. Suppleanter kallas, i likhet med ordinarie ledamöter, till sektionsstyrelsens möten och äger där yttranderätt. Suppleant har rösträtt endast då denne ersätter ordinarie ledamot. Sektionsstyrelsen är beslutsför då samtliga ledamöter är kallade och fler än hälften av de ordinarie ledamöterna är närvarande vid sammanträdet. Som sektionsstyrelsens beslut gäller den mening som de flesta ledamöter förenat sig om. Vid lika röstetal gäller den mening som biträds av tjänstgörande ordförande. Sektionsstyrelsen utser inom sig personer som var och en för sig eller i förening har rätt att teckna sektionens firma.

Mom. 2 Styrelsens åligganden

1. att sköta sektionens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar samt Rasklubbens stadgar

2. att anordna hundägarutbildning på lokal nivå.

3. att tillvarata intresset för och skapa förutsättningar för lokal funktionärsutbildning

4. att vara Rasklubben behjälplig vid anordnande av centralt fastställda arrangemang

5. att föra noggranna räkenskaper över sektionens intäkter och kostnader samt förvalta dess tillgångar

6. att ansvara för sektionens arkiv och korrespondens

7. att verkställa av sektionsmötet fattade beslut

8. att följa de anvisningar som lämnas av Rasklubbsstyrelsen.

9. att avge yttrande över av Rasklubbsstyrelsen till sektionen hänskjutna ärenden

10. att senast fyra veckor före ordinarie sektionsmöte lämna sektionsstyrelsens verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning till sektionens revisorer

11. att avge verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning vid ordinarie sektionsmöte

12. att bereda ärenden som ska behandlas av sektionsmötet

13. att upprätta verksamhetsplan samt budget för kommande verksamhetsperiod

14. att tillställa Rasklubbsstyrelsen verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning samt verksamhetsplan och budget senast tre veckor efter ordinarie sektionsmöte samt lämna uppgift till Rasklubbsstyrelsen om sektionsstyrelsens sammansättning och om viktigare funktioner utanför sektionsstyrelsen.

§ 8 RÄKENSKAPER OCH REVISION
Den lokala sektionens räkenskaper skall årligen per 31 december sammanföras i ett bokslut som tillsammans med verksamhetsberättelse och protokoll överlämnas för granskning till sektionens revisorer senast 4 veckor före ordinarie sektionsmöte. Revisionsberättelsen skall vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före ordinarie sektionsmöte.

§ 9 DISCIPLINÄRENDEN
För disciplinärenden och dessas handläggning gäller SKK:s stadgar.

§ 10 PROTOKOLL
Protokoll ska föras vid sektionsmöte samt vid sektionsstyrelsens sammanträden. Protokollen ska återge de ärenden som behandlas och de beslut som fattas och ska vara justerade av tjänstgörande ordförande och av vald eller valda justerare. Protokoll ska göras tillgängliga för medlemmar tex genom att medlem kan rekvirera dessa mot ersättande av uppkomna kostnader. Protokollen ska löpande tillställas sektionens ordinarie revisorer, sammankallande i sektionens valberedning samt Rasklubbsstyrelsen. Protokollsoriginal ska arkiveras på betryggande sätt.

§ 11 FORCE MAJEURE
Om sektionen på grund av omständighet som den inte kunnat råda över, såsom arbetskonflikt, myndighetsbeslut, naturkatastrof, eldsvåda, fel eller försening i leveranser från leverantör eller liknande omständigheter, inte kan genomföra evenemang inom sin verksamhet på sätt som planerats, är den inte skyldig att återbetala erlagda avgifter som avser sådant evenemang. Sektionen har således rätt att behålla del av eller hela den avgift som inbetalats för icke genomfört evenemang till täckande av uppkomna kostnader. Sektionens beslut att behålla inbetald avgift kan överklagas till Rasklubbsstyrelsen. På motsvarande sätt har sektionen rätt att begära betalning av avgift för icke genomfört evenemang av den som inte redan erlagt avgiften. Sektionen svarar inte för skador eller direkta eller indirekta kostnader som någon åsamkas på grund av icke genomfört evenemang. Inte heller förtroendevald eller funktionär inom sektionen som fattat beslut om sådant evenemang, svarar för skador eller direkta eller indirekta kostnader.

§ 12 STADGAR OCH STADGEÄNDRING
Mom. 1. Typstadgar för sektion
Förslag om ändring av dessa typstadgar skall av Rasklubbsstyrelsen tillsändas SSRKs huvudstyrelse som tar beslut härom.

Mom 2. Av Rasklubben fastställda stadgar för sektion
Förslag om ändring av sektionsstadgar skall senast den sista november inges till Rasklubbsstyrelsen som däröver till ordinarie klubbmöte avger yttrande. För stadgeändring erfordras att beslut därom fattas på ordinarie klubbmöte samt att beslutet biträdes med minst två tredjedels majoritet.

§ 13 UPPLÖSNING AV SEKTION
Rasklubbsstyrelsen fattar beslut om att sektion ska upplösas. Innan beslut fattas ska samråd och eventuell överenskommelse göras med berörd sektion.